VEDTEKTER FOR GROTLI VELFORENING

Fastsatt gjennom avtale mellom Grotli Utvikling AS og de enkelte tomtekjøpere/festere innenfor reguleringsområdet for Grotli fritidsboligområde.

Pkt.1 Formål

Grotli Velforening (Velforeningen) er stiftet av Grotli Utvikling AS i forbindelse med utvikling av tomteområdet og salg av tomter/festerett. Til hver regulerte tomt og hver opprettet eierseksjon i leilighetsanlegg er det knyttet et medlemskap.

Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser. Velforeningen skal organisere og drifte intern infrastruktur og vegnett i området.

Velforeningen skal overta eiendomsrett eller festerett til vegarealer og andre arealer som er tilknyttet tomteområdet dersom Grotli Utvikling AS sammen med eier gnr.246, bnr. 42 i Skjåk Kommune, bestemmer at disse skal overskjøtes til velforeningen. Forvaltningen av arealer og eventuelle bygninger og fellesanlegg foreningen blir eier av, skal skje til felles beste for medlemmene.

Velforeningen skal også ivareta medlemmenes felles interesser i forhold til myndigheter og omkringliggende arealer og anlegg.

Pkt. 2 Velforeningens rettslige status

Grotli Velforening er et eget rettsubjekt som skal registreres i Enhetsregisteret som foretning/innretning.

Som eget rettsubjekt kan foreningen eie og/eller feste fast eiendom og inngå bindende avtaler.

Medlemmene i foreningen er ikke ansvarlige for foreningens forpliktelser overfor tredjemann verken proratarisk eller solidarisk. Medlemmenes plikter er begrenset til deltagelse i foreningens arbeid, samt å foreta innbetaling til foreningen av de kontigenter og utgiftsandeler som årsmøtet bestemmer at medlemmene skal innbetale.

Pkt. 3 Medlemsforhold

Medlemskap i velforeningen etableres automatisk ved Grotli Utvikling AS salg av tomter og festerettigheter. Antall medlemskap i foreningen vil øke i takt med utbygging og salg av tomter og leiligheter. Styret fører medlemsprotokoll og justerer vedtektenes angivelse av antall medlemskap, uten at dette foranlediger vedtak om vedtektsendring i årsmøtet

Grotli Utvikling AS har flere utbyggingsområder innen reguleringsområdet for Grotli. Kjøpere av tomter og eiendommer innen de ulike områder, skal ha lik rett og plikt til å være medlem i Velforeningen. Velforeningen er forpliktet til å utvide medlemstallet med nye medlemmer i samsvar med utbygging i de ulike områdene. Årsmøtet i velforeningen kan også vedta med 2/3 flertall at det skal tas inn medlemmer fra tilstøtende områder dersom dette anses naturlig ut fra en vurdering av interessene i veger og fellesanlegg. De nye medlemmenes vilkår skal være i overensstemmelse med de gamle medlemmers vilkår.

Innehaverene av de enkelte eiendommer og seksonsleiligheter har via sitt eierskap rett og plikt til å være med i velforeningen. Medlemskap for kjøpere av leiligheter eller festetomter/eiendomstomter innen reguleringsområdet for Grotli inntrer i det regnskapsår den enkelte inngår bindende kjøpekontrakt for leilighet, tomt/eiendomstomter eller festekontrakt for tomt. Kjøper plikter å svare full medlemsavgift for dette regnskapsår.

Pkt. 4 Årsmøtet

Velforeningens øverste organ er årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal avholdes fortrinnsvis på Grotli innen utgangen av september hvert år. Det ordinære årsmøtet skal behandle styrets årsrapport, årsregnskap, budsjett, foreta valg av styre samt for øvrig behandle saker som nevnt i innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet velger revisor og forretningsfører. Med innkallingen skal følge årsregnskap for foregående regnskapsår og driftsbudsjett for inneværende regnskapsår. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være velforeningen i hende innen 1. juli.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret. Styret skal inkalle til møte dersom minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir de saker som ønskes behandlet.

Inkalling til ordinært årsmøte skal meddeles skriftlig med minst 20 dagers frist. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje på samme måte.

Alle saker av vesentlig eller ekstraordinær betydning og saker som kan påføre fellesskapet vesentlige utgifter utover vedtatt budsjett, skal av styret forelegges årsmøtet til godkjennelse før styret fatter sin beslutning.

Pkt. 5 Stemmerett

Årsmøtet åpnes av styrets leder som er møteleder intill årsmøtet velger møteleder. Hvert medlemskap gir en stemme. Beslutninger fattes med simpelt flertall av de representerte stemmer med mindre disse vedtekter bestemmer noe annet. Medlemmene kan møte og avgi stemmer ved fullmektig som må fremlegge skriftlig og datert fullmakt.

Pkt. 6 Styret

Styret består av leder og inntil fem styremedlemmer som velges på årsmøtet for to år av gangen.

Styreleder velges særskilt for ett år av gangen. I styret skal både hytteeiere og leilighetseiere være representert.

For å sikre kontinuitet i styret skal to representanter ved første valg velges for ett år.

Styret skal forestå driften av velforeningen.

Pkt. 7 Valgkomite

Årsmøtet velger hvert år en valgkomite bestående av to medlemmer. Både hytteeierne og leilighetseierne skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen leverer sin instilling til styret innen 30. juni. Valgkomiteeens innstilling og liste over andre foreslåtte kandidater skal sendes ut sammen med de øvrige dokumenter til årsmøtet.

Pkt. 8 Signatur for Velforeningen

Velforeningens signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i felleskap.

Styret forestår den løpende kontakt med forretningsfører og har instruksjonsmyndighet  over denne. Styret kan meddele forretningsfører prokura. Meddelt prokura skal registreres i Enhetsregisteret.

Pkt. 9 Regnskap

Velforeningen benytter avvikende regnskapsår 1.7 til 30.6

Styret skal sørge for at det føres regnskap over driften av Velforeningen. Årsregnskap skal hvert år sendes det enkelte medlem.

Pkt. 10 Driftsutgifter

Driftsbudsjettet skal omfatte alle fellesutgifter for Velforeningen. Totale fellesutgifter fordeles likt på det enkelte medlem og kan innkalles a konto på forskudd. Alle medlemmer plikter å foreta innbetaling.

Pkt. 11 Vedlikehold

Det enkelte medlem har plikt til å vedlikeholde sin eiendom på forsvarlig måte

Pkt. 12 Snøbrøyting/vedlikehold

Velforeningen er forpliktet til å organisere tilfredstillende snøbrøyting og vedlikehold av hovedvegnettet. Årsmøtet i velforeningen beslutter om hovedvegnettet i tomteområdet skal brøytes og eventuelt for hvilke tidspunkter dette skal skje.

Det enkelte medlem er ansvarlig for å inngå avtale om og bekoste snøbrøyting og vedlikehold inne på sine eiendommer.

På grunn av snømengdene på Grotli må det påregnes at vegene i feltet ikke blir brøytet store deler av vinteren.

Velforeningen skal inngå løpende avtaler med grunneier for hvor medlemmene kan parkere når hovedvegnettet ikke blir brøytet/medlemmene er avskåret fra å parkere på egen tomt. Velforeningen skal dekke kostnadene til brøyting, vedlikehold og opparbeidelse av parkeringsplass for medlemmene. Hvis det blir avtalt bruk av felles parkeringsplass med andre, skal velforeningen dekke medlemmenes forholdsmessige del av brøyting og vedlikehold av parkeringsplassen.

Pkt. 13 Bidrag til felles infrastruktur

Velforeningen skal betale et årlig tilskudd til opparbeidelse og drift av skiløyper i Grotliområdet og naturlig tilgrensende utmarksområder. Størrelsen på  det årlige tilskudd bestemmes av årsmøte ut fra ønsket omfang av løyper.

Det enkelte medlems bidrag fastsettes av årsmøtet i velforeningen. Beløpets størrelse skal fastsettes hensyntatt omfanget av tilbud om løyper.

Velforeningen sørger for medlemmenes innbetaling til foreningen sammen med øvrige driftsutgifter, jf. pkt. 10. Foreningen skal betale samlet årlig beløp til eier av gnr. 246, bnr. 42 i Skjåk kommune eller den denne utpeker. Velforeningen skal ha rett til å få regnskap over hva tilskuddet benyttes til.

Pkt. 14 Beite og andre forhold

Medlemmene i Velforeningen forplikter seg til å respektere den beiterett som ligger på tomter og fellesarealer i området. Styret kan gi retningslinjer med sikte på å unngå konflikter mellom hytteeiere og beitedyr.

Pkt. 15 Fellesareal

Områdets felles- og friarealer som Velforeningen er eller blir eier/fester av, skal forvaltes av velforeningen. Det er ikke tillatt for det enkelte medlem å rydde/felle trær eller på annen måte ta seg til rette på fellesareal uten samtykke fra styret.

Pkt. 16 Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring kan bare tas til behandling hvis det er ført opp på sakslisten for årsmøtet. Vedtektene kan endres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer i årsmøtet. Pkt. 4 kan ikke endres uten avtale med rettighetshaverne.

Alle endringer av vedtektene trenger skriftlig godkjennelse av eier av gnr. 246, bnr. 42 i Skjåk kommune for å være gyldige.